privacy- & cookiestatement

Wij, Stichting Film Instituut Nederland (hierna: “Eye”), gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. We zullen hierbij zo veel mogelijk rekening houden met het voorstel van de Europese Commissie van 1 januari 2017 ter vervanging van de ePrivacy Richtlijn uit 2002 door een nieuwe de ePrivacy Verordening. In het voorstel ePrivacy Verordening worden bijvoorbeeld voorwaarden verbonden aan het gebruik van cookies en versturen van nieuwsbrieven. 

In dit privacy- en cookiestatement informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op het gebruik van www.eyefilm.nl en andere websites van Eye (hierna: “de Website”) en de daaruit voortvloeiende diensten, zoals het abonneren op de nieuwsbrief, het aanmelden voor events, het reserveren van (kinder-)feesten en het reserveren en het kopen van toegangskaarten voor een voorstelling.

voor welke doeleinden verwerkt Eye persoonsgegevens?

Eye verwerkt door middel van de Website verschillende persoonsgegevens van u, afhankelijk van de reden waarom u van de Website gebruikmaakt. Eye verwerkt onder meer persoonsgegevens via de Website:

 • om te voldoen aan verzoeken ten behoeve van bron- en contactonderzoek in verband met Corona besmettingen.
 • om u de mogelijkheid te bieden voorstellingen/restaurantbezoek te reserveren en te kopen, al dan niet in groepen, en om uw reservering/aanschaf te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • om aan uw verzoek tot aanmelding voor een filmclub of de Eye Society of aanmelding als jurylid te kunnen voldoen.
 • om uitvoering te geven aan lidmaatschapsverzoeken (bijvoorbeeld voor Ladies Eye) en aan reserverings- en aanmeldingsverzoeken, zoals (kinder-)feesten.
 • om uitvoering te kunnen geven aan een persverzoek om het museum te mogen bezichtigen en/of interviews af te nemen.
 • om uitvoering te kunnen geven aan uw verzoek om inzage te verkrijgen, informatie te ontvangen of poster- en fotomateriaal in te zien ten aanzien van de collectie van Eye.
 • om uitvoering te geven aan uw verzoek om uw filmmateriaal te restaureren en digitaliseren.
 • om uitvoering te geven aan uw aanbod om (financiële en/of materiële) donaties te doen aan Eye.
 • om uitvoering te kunnen geven aan verzoeken van scholen om het museum te mogen bezoeken, inzage te verkrijgen in de collectie en/of workshops te ontvangen op school;
 • om uw sollicitatie te verwerken.
 • om te reageren op een vraag of opmerking die u via het contactformulier op de Website heeft verstuurd.
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van e-mailnieuwsbrieven en/of post.
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • voor analysedoeleinden om de Website verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van het aantal bezoekers dat de pagina van een bepaalde voorstelling op de Website heeft geopend en het doen van meer gepersonaliseerde aanbiedingen in onze nieuwsbrieven.
welke persoonsgegevens verzamelt Eye?

We verwerken, afhankelijk van de vraag of een of meerdere van voornoemde doelen aan de orde zijn, de volgende (persoons)gegevens van bezoekers van de Website:

 • naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • pasnummer van Cinevillepashouders (als een Cinevillepashouder een reservering doet via de Website)
 • digitale pasfoto (enkel als u deze zelf uploadt en hier derhalve toestemming voor geeft)
 • geslacht (op basis van uw toestemming om uitvoering te geven aan evenementen, gepersonaliseerde berichten te versturen, bijvoorbeeld bij aanmelding als friend)
 • leeftijd (om te controleren of u meerderjarig bent en zelfstandig toestemming mag geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens en in het kader van sollicitatieprocedures)
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze Website
 • bankgegevens, zoals IBAN en rekeningnummer (als via de Website een voorstelling wordt gereserveerd en betaald en/of lidmaatschapsgelden moeten worden geïnd).
 • in het geval van sollicitanten: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, motivatie en nadere informatie met betrekking tot de betreffende vacature.
cinevillepashouders

In samenwerking met Cineville B.V., biedt Eye aan haar bezoekers die in het bezit zijn van een Cinevillepas, de mogelijkheid om een voorstelling te bezoeken door middel van gebruik van de Cinevillepas. Via de Website kan de Cinevillepashouder een voorstelling reserveren. In sommige gevallen dient een extra toeslag te worden betaald door de Cinevillepashouder voor een voorstelling. 

Door de reservering en/of betaling van een extra toeslag via de Website worden door Eye persoonsgegevens van de Cinevillepashouder verwerkt. Het betreft de naam, het Cinevillepasnummer en e-mailadres van de Cinevillepashouder. Deze persoonsgegevens worden door Eye verwerkt om aan de Cinevillepashouder toegang te kunnen verlenen tot een voorstelling. Eye is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

De persoonsgegevens, die een Cinevillepashouder invult op de Website, worden op juistheid geverifieerd door middel van een koppeling die bestaat tussen de Website en het systeem van Cineville B.V. (waarin de overige persoonsgegevens van de Cinevillepashouders worden bewaard). Cineville B.V. dient een reservering met een Cinevillepas dus goed te keuren. Als gevolg hiervan verkrijgt Cineville B.V. inzage in de persoonsgegevens die de Cinevillepashouder op de Website invult. Dit is noodzakelijk om uitvoering te geven aan uw verzoek om een voorstelling te reserveren. Cineville B.V. is, als eigenaar en verstrekker van de Cinevillepas, zelf verantwoordelijk voor (de verwerking van) de persoonsgegevens die zij via de koppeling op de Website kan inzien. Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens door Cineville B.V. verwijst Eye naar het privacybeleid van Cineville B.V.

Eye verkrijgt, doordat een Cinevillepashouder zijn/haar gegevens invult op de Website voor het doen van een reservering, geen inzage in andere persoonsgegevens dan die door de Cinevillepashouder op de Website zijn ingevuld. De persoonsgegevens van de Cinevillepashouders die worden verkregen via de Website worden niet langer bewaard door Eye dan noodzakelijk is.

kwaliteit en aansprakelijkheid

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Eye, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw persoonsgegevens. Eye is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door u verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

aan wie verstrekt Eye persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door Eye niet aan derden verstrekt, behoudens de verwerkers die door haar zijn ingeschakeld voor het opslaan, beheer en onderhoud van de Website, alsmede de daarop aangeboden faciliteiten, zoals het online kopen van een gereserveerde voorstelling. Tussen Eye en deze verwerkers zijn adequate verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin een geheimhoudingsclausule is opgenomen. De verwerkers van Eye mogen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken.

In sommige gevallen is Eye wettelijk gehouden om bepaalde persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

hoe lang bewaart Eye persoonsgegevens?

Eye bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. 

• De persoonsgegevens die betrekking hebben op uw bestelaccount, dan wel overige accounts op de Website worden verwijderd binnen drie maanden nadat u uw account hebt verwijderd. De persoonsgegevens die betrekking hebben op uw aanmelding voor een nieuwsbrief worden nadat u bent uitgeschreven na zes maanden verwijderd of geaggregeerd (de gegevens zijn dan niet langer herleidbaar).

• Alle persoonsgegevens die betrekking hebben op uw lidmaatschap van Eye, dan wel uw bijdrage als begunstiger worden verwijderd na 24 maanden nadat u uw lidmaatschap heeft opgezegd, dan wel na uw bijdrage als begunstiger. Financiële informatie die betrekking heeft op uw lidmaatschap, dan wel begunstiging dienen conform de wet gedurende een periode van zeven jaar na opzegging lidmaatschap/beëindiging begunstiging te worden bewaard.

• De persoonsgegevens die betrekking hebben op het doen van een reservering, een verzoek om inzage of een verzoek om toegang tot de collectie worden na verloop van drie maanden ofwel verwijderd ofwel omgezet naar geaggregeerde (niet herleidbare) gegevens, zodat de gegevens kunnen worden gebruikt voor analytisch en statistisch onderzoek. 

• Sollicitanten: van elke sollicitant worden de persoonsgegevens uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure vernietigd, tenzij de sollicitant toestemming heeft gegeven om zijn/haar gegevens langer te mogen bewaren. Bijvoorbeeld omdat op een later tijdstip mogelijk wel een passende functie beschikbaar komt. 

• Betalingsgegevens: deze gegevens worden voor fiscale doeleinden verwerkt en dienen daarom zeven jaar te worden bewaard. 

• Alle overige gegevens die van u worden verwerkt op de Website worden verwijderd indien de verwerking hiervan niet langer noodzakelijk is voor Eye.

wat doet Eye met cookies?

Wat zijn cookies en soortgelijke technieken?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan de Website in uw randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend.

JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Dit gebeurt bijvoorbeeld in onze nieuwsbrieven, maar ook op onze Website. We kunnen aan de hand hiervan zien wie de nieuwsbrieven heeft geopend en op welke links in de nieuwsbrief zijn geklikt. Al deze technieken tezamen noemen we ‘Cookies’.

Voor welke doeleinden plaatst Eye cookies?

Onze Website kan Cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

• Technisch noodzakelijke Cookies: deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze Website mogelijk te maken.

• Functionele Cookies: deze Cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze Website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een Website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie. Er wordt bijvoorbeeld een Cookie geplaatst om te onthouden dat u een reservering heeft gemaakt voor een voorstelling maar deze nog niet volledig hebt afgerond.

• Analytische Cookies: Eye gebruikt Google Analytics en andere analyse Cookies op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze Website gebruiken. Eye kan bijvoorbeeld op deze manier de gebruiksvriendelijkheid van een Website verbeteren. Door Google Analytics worden geen persoonsgegevens van bezoekers verwerkt.

• Advertentie of tracking Cookies: Eye maakt gebruik van Cookies voor commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op externe websites en andere marketingkanalen van externe partijen. Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op de Website van Eye (verder: ‘third party cookies’). Voor het plaatsen van third party cookies vragen we vooraf uw toestemming, omdat hiermee uw internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Op de (persoons)gegevens die via third party cookies worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. Eye heeft daar geen invloed op.

• Social media Cookies: U kunt via de Website de social mediakanalen van Eye raadplegen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube ( voorwaarden, privacy) Instagram en Tripadvisor. Hiervoor is een aantal speciale knoppen op de Website toegevoegd. De knoppen werken echter alleen als de betreffende social media partijen een website-overschrijdende cookie kunnen plaatsen. Via het cookie herkent de social media partij de eigen gebruiker, waardoor het mogelijk wordt dat bij het aanklikken van de social media button u meteen wordt ingelogd als gebruiker. Als u de Website bezoekt, worden de social media Cookies pas geplaatst als u de betreffende social media button aanklikt. Niet eerder. Raadpleeg de cookieverklaringen van de social media partijen voor meer informatie over de social media Cookies.

Personalisering Cookies 

Door via de cookiemelding op de Website naar “instellingen” te gaan, kan worden aangevinkt welke Cookies mogen worden geplaatst en/of uitgelezen. U dient ermee rekening te houden dat aanpassing van deze instelling gevolgen kan hebben voor het gebruik van de Website.

Welke (persoons)gegevens verzamelt Eye via Cookies?

Eye verzamelt uw IP-adres en MAC-adres (waar mogelijk geanonimiseerd), surf- en klikgedrag, cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de browser die u gebruikt en de resolutie van uw computerscherm), vanaf welke pagina u op de Website van Eye bent gekomen, wanneer en hoe lang u onze Website bezoekt of gebruikt, of u gebruik maakt van functionaliteiten van onze Website en welke pagina's u bezoekt op onze Website.

Hoe kun je je (nog meer) verzetten tegen Cookies?

Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u aangeven dat uw browser geen Cookies (van onze Website) mag aanvaarden. Als uw browser geen Cookies van onze Website aanvaardt, krijgt u mogelijk geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze Website of kunt u mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien u zich wil verzetten tegen de Cookies van Google Analytics, kunt u dit in uw browser instellen door Cookies van Google (Analytics) via uw browser te weigeren of door hier te klikken. 

wat doet de Google data API voor de GreenScreen-installatie?
 • Voor de GreenScreen-installatie in het Panorama in Eye wordt een Google data API gebruikt om het filmpje dat door bezoekers gemaakt kan worden naar Youtube ( voorwaarden, privacy) te uploaden. Dit filmpje wordt unlisted getoond wat wil zeggen dat het alleen vindbaar is voor voor degene die de link heeft ontvangen. Het filmje wordt embed in greenscreen.eyefilm.nl.
rechten van bezoeker

Omdat uw persoonsgegevens door Eye worden verwerkt, heeft u bepaalde rechten. Deze rechten worden hieronder toegelicht. U kunt een verzoek om uitvoering te geven aan één of meerdere onderstaande rechten richten aan de Privacy Officer van Eye, te bereiken via e-mail privacy [at] eyefilm [punt] nl of per post via Eye, t.a.v. de Privacy Officer, postbus 37767, 1030 BJ, Amsterdam. Om misbruik te voorkomen vragen u zich, bij een schriftelijk verzoek, om u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor gebruiken.

Recht op inzage en afschrift

 • Eye verstrekt op uw verzoek, uiterlijk binnen vier weken, inzage in en afschrift van uw verwerkte persoonsgegevens via de Website.
 • Voordat inzage aan u wordt gegeven in de verwerkte gegevens stelt Eye uw identiteit vast.
 • Eye mag inzage in en afschrift van de verwerkte gegevens weigeren indien dit ernstig nadeel voor u of andere betrokkenen zou opleveren.

Recht op verbetering, aanvulling, afscherming of verwijdering

 • Indien inzage aan u is verleend of een mededeling is gedaan over uw persoonsgegevens kunt u aan Eye schriftelijk verzoeken de persoonsgegevens, die verwerkt zijn via de Website, te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig of onnodig zijn of op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. In het verzoek moeten de aan te brengen wijzigingen worden vermeld.
 • Eye stuurt, binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, bericht aan u waarin wordt aangegeven in hoeverre aan het verzoek voldaan wordt. Indien een verzoek geweigerd wordt dan wordt de reden hiervoor aangegeven.
 • Eye zorgt er voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming uiterlijk binnen vier weken wordt uitgevoerd.
 • Eye informeert in geval van verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming naast u, indien nodig, ook derden daarover. Eye deelt aan u mee aan welke derden zij die informatie verstrekt.

Recht op verzet

 • U kunt te allen tijde bij Eye schriftelijk bezwaar aantekenen tegen verwerking van uw gegevens indien u meent dat door (een medewerker van) Eye gegevens worden verwerkt op een wijze die in strijd is met de wet of met de contractuele afspraken.
 • Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar beoordeelt Eye of het bezwaar terecht is.
 • Eye beëindigt de verwerking direct indien zij het bezwaar terecht acht.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 • Eye zal indien uw verzoek tot inzage of afschrift akkoord is uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u verstrekken, mits de verwerkte persoonsgegevens zijn verwerkt op grondslag van uw toestemming of dit noodzakelijk was voor de uitvoering van een overeenkomst. Enkel de digitaal verwerkte persoonsgegevens zullen aan u  worden verstrekt.
 • U hebt het recht om deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
hoe kunt u contact opnemen met Eye?

Voor vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Privacy Officer Eye via e-mail privacy [at] eyefilm [punt] nl of per post via Eye, t.a.v. de Privacy Officer, postbus 37767, 1030 BJ, Amsterdam. Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

wijzigingen in het privacy- en cookiestatement

Wij kunnen dit privacy- en cookiestatement van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om dit privacy- en cookiestatement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wanneer u het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) dit privacy- en cookiestatement, kunt u niet (langer) gebruik maken van onze Website en bijbehorende diensten.